FHU-DUO Anna Maria Michalik

Doradztwo w zakresie prawa pracy

Służymy pracodawcom pomocą prawną w zakresie prawa pracy. Obejmuje ona zagadnienia związane z:

  • Stosunkiem pracy.
  • Wynagrodzeniem za pracę i innymi świadczeniami związanymi ze stosunkiem pracy.
  • Obowiązkami, jakie nakłada na pracodawcę Kodeks Pracy.
  • Czasem pracy i jego ewidencją.
  • Ochroną pracy kobiet.
  • Zatrudnianiem młodocianych.
  • Urlopami pracowniczymi.
  • Bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • Prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika.
  • Prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (akta osobowe).