FHU-DUO Anna Maria Michalik

Opracowanie instrukcji BHP

Instrukcja BHP to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mający istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika.

Szczegółowe wymagania dla instrukcji BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) https://pl.wikipedia.org/wiki/Instrukcja_BHP – cite_note-Par41-1

Instrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn, urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy. Dodatkowo po zapoznaniu się z instrukcją, każdy pracownik zobowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić fakt zapoznania się z nimi.

Instrukcje bhp powinny określać bezpieczne czynności:

  • przed rozpoczęciem pracy,
  • podczas pracy,
  • po zakończeniu pracy.
  • dodatkowo powinien się znaleźć certyfikat bezpieczeństwa.

Dodatkowo każda instrukcja powinna zawierać:

  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych,
  • kwalifikacje pracowników,
  • zasady postępowania podczas wypadku.

Urządzenie powinno zawierać certyfikat bezpieczeństwa (Polska – b, Unia Europejska- Eu).