FHU-DUO Anna Maria Michalik

Ochrona przeciwpożarowa

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1)  Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.

2)  Wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.

3)  Zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

4)  Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

5)  Przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.

6)  Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

7)  Ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Oferujemy pomoc w spełnieniu tych wymagań poprzez:

  • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i organizacji ewakuacji budynków w wypadku zagrożenia.
  • Przeglądy budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  • Doradztwo w zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  • Pomoc w realizacji nakazów Straży Pożarnej.
  • Przeglądy okresowe sprzętu przeciwpożarowego.
  • Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów.
  • Remonty i konserwację sprzętu przeciwpożarowego.
  • Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
  • Zaopatrzenie w sprzęt gaśniczy oraz oznakowania ppoż.
  • Montaż i instalację urządzeń gaśniczych i oddymiających.