FHU-DUO Anna Maria Michalik

Pierwsza pomoc

W każdym zakładzie pracy powinna być osoba bądź osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Obowiązek w tym zakresie ciążący na pracodawcy wynika zarówno z Kodeksu Pracy jak i z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 2 K.P. pracodawca jest obowiązany: wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz ratownictwa medycznego. Liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Pracodawca organizując dla pracowników szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej po wytypowaniu odpowiedniej ilości pracowników na takie szkolenie powinien poinformować pracowników o swoim zamiarze. Istnieje zawsze możliwość, że pracownik wytypowany nie będzie miał predyspozycji do podjęcia odpowiednich działań w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej i w razie potrzeby może po prostu tej pomocy nie udzielić, lub pomoc będzie jemu samemu potrzebna.

Prowadzone przez nas szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, poza wiedzą teoretyczną kładą szczególny nacisk na ćwiczenie umiejętności praktycznych, niezbędnych w ratowaniu życia.

Oferujemy również zaopatrzenie w sprzęt i materiały do udzielania pierwszej pomocy, np. apteczki, opatrunki, itp.