FHU-DUO Anna Maria Michalik

Pomiary elektryczne

Badania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych mają zapewnić ich bezpieczną eksploatację. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane wykonuje się nie rzadziej niż co 5 lat. Czasookres wykonywania badań uzależniony jest od warunków jakie panują w pomieszczeniu, w którym znajduje się instalacja, urządzenia i maszyny. Badania okresowe, eksploatacyjne powinny obejmować oględziny oraz pomiary parametrów technicznych – rezystancji izolacji, ciągłości przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Każde badanie instalacji i urządzeń wykonuje się poprzez ich oględziny, pomiary parametrów technicznych oraz próby funkcjonowania i działania.

Wykonujemy:

  • Eksploatacyjne przeglądy maszyn i elektronarzędzi.
  • Pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych.
  • Pomiary oświetlenia światłem sztucznym na stanowiskach pracy.